Kære venner, dette er omvendelses tiden. Eftersom vi nærmer os ”trompetens mægtige lyd” (1 Tess. 4:16), har Profeten Dr. David Owuor været i færd med at opbygge "Omvendelses Arken" i mange år og bebudet med hastende karakter og intensitet Jesu genkomst. I denne profeti advares der kraftigt til ikke at lade øjeblikket gå dig forbi. (English below)


Lad ikke "Omvendelses Arken" sejle væk uden dig. "Fang øjeblikket" og gå ind i "Arken" nu. Bliv ikke fanget af overraskelse, vær ikke uvidende eller taget på sengen som de 5 tåbelige brudepiger (Matt. 25). Lad os fange nuet i denne sæson med omvendelse, bøn og faste, mens vi ivrigt afventer trompetens mægtige lyd, en Guds Basun, der vil signalere vores frihed.

I oldtidens Israel begyndte en 10 dages selvransagelses proces med hornblæsning. Vædderhornet indkaldte mennesker for Herren og begyndte en selvransagelses proces, der sluttede den 10. dag. Den 10. dag kaldes for forsoningsdagen eller Yom Kippur. Det var et tveægget sværd, der mindede Israel om dom på de ikke angrende syndere og Guds nåde, kærlighed og godhed over for angrende syndere. Det var en tid med højtidelig bekendelse og omvendelse fra synd før festens store dag, også kaldet Forsoningsdagen (10. dag). Hvis det var begyndelsen til et Jubelår, skulle både jorden og daglejerne frigives (Jubelår hvert 50 år, 3 Mosebog 25).


Dagen begynder ved solnedgang før den givne dato og slutter ved solnedgang på den givne dato. De 3 sidste festivaler i høsten 2016 (3 Mosebog 23) er:


Rosh Hashanah – Nytår med hornblæsning, d. 3. oktober 2016. Begyndelsen på år 5777 i den jødiske kalender.
Yom Kippur - Forsoningsdagen (10. dag) d. 12. oktober 2016.
Sukkot - Løvhyttefesten – d. 17. oktober 2016.

Dagen begynder ved solnedgang før den givne dato og slutter ved solnedgang på den givne dato. De 3 sidste festivaler i høsten 2017 (3 Mosebog 23) er:

Rosh Hashanah – Nytår med hornblæsning, d. 21. sept 2017. Begyndelsen på år 5778 i den jødiske kalender.
Yom Kippur - Forsoningsdagen (10. dag) d. 30. september 2017. Dette afslutter Jubelåret (Se Counting the Jubilee Year).
Sukkot - Løvhyttefesten – d. 5. oktober 2017.

 

Friends, this is the season of repentance. As we draw near the “blowing of trumpets”, Prophet Dr. David Owuor has been building the “Ark of Repentance” for many years now and announcing with greater urgency and intensity the Blessed Messiah’s imminent return for His Bride. In this prophecy we are strongly admonished not to let the moment pass you by, not to let the “Ark of Repentance” sail away without you, to “capture the moment” and get into the “Ark” now. Don’t get caught by surprise, be unaware or asleep as the 5 foolish bridesmaids (Matt 25:11). Let us capture the moment of this season with repentance, prayer and fasting as we eagerly listen for the “trumpet blast” that will signal our freedom.

In Ancient Israel the blowing of the trumpet on the Feast of Trumpets, summoned the people before the Lord and began a process of judgment (10 days) and also of release and liberation (Shmita every 7th year, Jubilee on 50th year). It was a double-edged sword that reminded Israel of judgment on the unrepentant and God’s mercy and loving-kindness toward repentant sinners. It was a time of solemn confession and repentance of sins before that Great Day of the Feast (The Day of Atonement, 10th day).

Starting at sunset before the date given below to sunset, the 3 last feasts of the harvest festivals in year 2016 are (Lev. 23):

Feast of Trumpets (Rosh Hashanah, the start of Jewish New Year 5777) – 3 Oct 2016
The Day of Atonement (Yom Kippur, 10th day) – 12 Oct 2016.
Tabernacles (Sukkot) – 17 Oct 2016

Starting at sunset before the date given below to sunset, the 3 last feasts of the harvest festivals in year 2017 are (Lev. 23):

Feast of Trumpets (Rosh Hashanah, the start of Jewish New Year 5778) – 21 Sept. 2017
The Day of Atonement (Yom Kippur, 10th day) – 30 Sept. 2017. The end of 50th Jubilee Year (See below 50-year cycle).
Tabernacles (Sukkot) – 5 Oct 2017

 

Counting the Jubilee Year Lev. 25:8-13

Jubilee Year is a year of liberty, release, freedom and redemption of land and inhabitants (Lev 25:8-13).

7th year is Sabbatical Year (The Shemitah)
7x7=49 years. 50th Year is Jubilee Year

Two interpretations of Lev. 25:8-10 in use today:

49-year cycle method: count 50th year as year one of next 49 year cycle

50-year cycle method: do not count 50th year. A separate year on its own. Start count after 50th year.


Counting from previous Jubilee Year 1967

Using 49-year cycle:
Jubilee Year is 2016: September 14, 2015 to October 3, 2016 (Rosh Hashanah to Rosh Hashanah)
Using 50-year cycle:
Jubilee Year is 2017: October 3, 2016 to September 21, 2017 (Rosh Hashanah to Rosh Hashanah)

The start of Rosh Hashanah is based on the New Moon sighting and may occur on day 1 or day 2. No one knew the day nor the hour when this would occur. / Begyndelsen av Rosh Hashanah er baseret på Nymånens observation og kan forekomme på dag 1 eller dag 2. Ingen kendte dagen eller timen, når dette ville ske.

 

"Omvendelses Arken" er nu åben. Noa byggede arken i 40 år og gav sin slægt hele 40 år til at "fange øjeblikket", angre synd, vandre på hellighed og retfærdighedens "landevej" og gå ind i Arken for at undgå Guds dom overfor uhæmmet synd. (1 Mosebog 6:22, Hebr 11: 7)

The Ark of Repentance is now open. Noah built the Ark for 40 years, providing his generation 40 years to capture the moment, repent of sin, walk on the highway of holiness and righteousness and enter the Ark to escape God’s judgment on unrestrained sin. (Gen. 6:22, Hebrews 11:7)

 

Flugtvejen er tilgængelig. ”Omvendelsens dør” er helt åbent (1 Mosebog 6:9) / Escape provided. The Door of repentance fully open. (Gen. 6:9)

 

... og døren blev lukket ... (1 Mosebog 7:16, Matt. 25:10) / …and the Door was shut… (Gen 7:16, Matt. 25:10)

 

Alle mennesker døde ... (1 Mosebog 7: 22-23, Matt 24:37-39, Lukas 17: 26-27) / Everyone died… (Gen. 7:22-23, Matt. 24:37-39, Luke 17:26-27)

 

... på nær 8 personer i Arken (1 Mosebog 7:23, 2 Peter 2: 5) / …except the 8 people in the Ark (Gen. 7:23, 2 Peter 2:5)

 

Profeten Dr. David Owuor inviterer dig til at fange øjeblikket for denne slægt. Messias kommer! Omvend dig fra synd, skille dig ud fra den grasserende, udbredt og løbske synd i verden. Vandre i "retfærdighedens og hellighedens" vej for at holde din "Bryllupsklædning" (Matt 22: 11-12, Åb. 6: 7-8.), som du har erhvervet, da du modtog Jesus som din Herre og Frelser - skinnende, uplettede og rent - så at du er rede før døren er lukket. Jesus sagde: "Jeg er Døren" (Joh. 10: 9).

Prophet Dr. David Owuor invites you to capture the moment for this generation. The Messiah is coming! Repent of sin, separate out from the rampant, widespread, runaway sin of this world. Walk on the highway of righteousness and holiness to keep your “Wedding Gown” (Matt. 22:11-12, Rev. 6:7-8) which you acquired when you received Jesus as your Lord and Savior - bright, spotless and clean so you may enter before the door is shut. Jesus said, “I am the door” (John 10:9).

 

(Anerkendelse til Ark Encounter og Creation Museum for billeder og illustrationer / Acknowledgement to the Ark Encounter and Creation Museum for pictures and illustrations)